• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka na 3.zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

Starosta obce Medzany v zmysle ustanovenia §12 ods.1 zákona SNR č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a   III. zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa :

2. augusta 2018 (štvrtok) o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu v Medzanoch

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Stav fin. prostriedkov na účtoch obce

6. Schválenie dodatku k VZN č.1/2014 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ,na činnosť ŠKD a stravovani

    v zariadeniach školského stravovania

7. Rôzne

8.Diskusia

9. Schválenie uznesení

10. Záver

Kipikaša Jozef

starosta obce

Zoznam aktualít

Výkup papiera 22.9.2018
Utvorenie vol.okrsku a určenie volebnej miestnosti
Oznámenie o podávaní kandidátnych listín na starostu a poslancov OZ pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Zverejnenie elektronickej adresy
Menovanie zapisovateľky MVK
Súťaž na zateplenie
Súťaž-plynové kúrenie
Súťaž na vnútorné omietky
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 1.kolo 05.08.2018 o 16.30 hod. FK ROMA Jarovnice - FK Požiarnik Medzany 5 - 1
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 1.kolo streda 29.08.2018 o 10,30 hod. *FK Slovan Kendice - FK Požiarnik Medzany 1 - 15