• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka na 3.zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

Starosta obce Medzany v zmysle ustanovenia §12 ods.1 zákona SNR č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a   III. zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa :

2. augusta 2018 (štvrtok) o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu v Medzanoch

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Stav fin. prostriedkov na účtoch obce

6. Schválenie dodatku k VZN č.1/2014 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ,na činnosť ŠKD a stravovani

    v zariadeniach školského stravovania

7. Rôzne

8.Diskusia

9. Schválenie uznesení

10. Záver

Kipikaša Jozef

starosta obce

Zoznam aktualít

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2018/19 17.11.2018 o 16.00 hod. Medzany A - Lemešany C 5 - 13
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 15.kolo 11.11.2018 o 13.30 hod. FK Požiarnik Medzany - TJ Sokol Jakubova Voľa 0 - 1
Komunálne voľby 2018.
Zaregistrovaní kandidáti na starostu obce a na poslancov
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 11.kolo sobota 03.11.2018 o 14,00 hod. *FK Požiarnik Medzany - TJ Sokol Janov 2 - 1
Utvorenie vol.okrsku a určenie volebnej miestnosti
Oznámenie o podávaní kandidátnych listín na starostu a poslancov OZ pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Zverejnenie elektronickej adresy
Menovanie zapisovateľky MVK
Súťaž na vnútorné omietky