• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka na 3.zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

Starosta obce Medzany v zmysle ustanovenia §12 ods.1 zákona SNR č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a   III. zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa :

2. augusta 2018 (štvrtok) o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu v Medzanoch

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Stav fin. prostriedkov na účtoch obce

6. Schválenie dodatku k VZN č.1/2014 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ,na činnosť ŠKD a stravovani

    v zariadeniach školského stravovania

7. Rôzne

8.Diskusia

9. Schválenie uznesení

10. Záver

Kipikaša Jozef

starosta obce

Zoznam aktualít

Súťaž na zateplenie
Súťaž-plynové kúrenie
Prieskum trhu
Pozvánka na 3.zasadnutie OZ
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 1.kolo 05.08.2018 o 16.30 hod. FK ROMA Jarovnice - FK Požiarnik Medzany 5 - 1
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV sobota 18.08.2018 o 10,30 hod. *FK Slovan Kendice - FK Požiarnik Medzany
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2017/18 21.04.2018 o 16.00 hod. Medzany A - ŠaZZ Trnkov A 5 - 13
Distribučný list pre hromadný email
NEPREHLIADNITE!
1