• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka na OZ

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Medzany za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa

28. februára  2019 (štvrtok) o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu Medzany

Program :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení

5.. Stav fin. prostriedkov na účtoch obce

6. Správa o vykonaných kontrolách HK za rok 2018

7. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2019 

8. Schválenie rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

9.Schválenie VZN č.1/2019 o termíne zápisu detí do Materskej školy

10.Schválenie VZN č.2/2019 o termíne zápisu detí do Základnej školy

11. Schválenie dodatku č.5 k VZN č.1/2014 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD a na stravovanie v zariadeniach školského stravovania

12. Schválenie VZN  č.3/2019 o určení výšky fin.prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2019 ( ŠKD, ŠJ a CVČ)

13.Rôzne

14.Diskusia

15. Schválenie uznesení

16. Záver

 

Kipikaša Jozef

starosta obce

Zoznam aktualít

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy
Termín prijímania prihlášok : Od 09.05.2019 do 31.05. 2019 do 15,00 hodiny
Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca OZ
Zverejnenie elektronickej adresy-voľby do Európskeho parlamentu
Menovanie zapisovateľky OVK pre voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu
sobota 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. Informácie pre voliča
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 19.kolo nedeľa269.05.2019 o 14,00 hod. *FK Požiarnik Medzany - ŠK Záhradné 2 - 1
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov o 25-26 miesto 26.05.2019 o 13.30 hod. FK Drienovská Nová Ves - FK Požiarnik Medzany 1 - 3
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2018/19 13.04.2019 o 16.00 hod. OŠKST Bzenov-Janov B - Medzany A 6-12
Výsledky hlasovania - Voľby prezidenta SR - 1.kolo konané 16.3.2019
Súťaž - projektová dokumentácia