• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka na OZ

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Medzany za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa

20. decembra 2018 (štvrtok) o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu Medzany

Program :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení

5.. Stav fin. prostriedkov na účtoch obce

6. Návrh na úpravu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.1

7. Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

8. Rôzne

9. Diskusia

10. Schválenie uznesení

11. Záver

 

Kipikaša Jozef

starosta obce

Zoznam aktualít

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Prenájom nehnuteľnosti
Menovanie zapisovateľky OVK pre voľby prezidenta SR
Zverejnenie elektronickej adresy-voľby prezidenta SR
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2018/19 16.02.2019 o 16.00 hod. Medzany A - Lubotice A 12 - 6
Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 15.kolo 11.11.2018 o 13.30 hod. FK Požiarnik Medzany - TJ Sokol Jakubova Voľa 0 - 1
Komunálne voľby 2018.
Zaregistrovaní kandidáti na starostu obce a na poslancov
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 11.kolo sobota 03.11.2018 o 14,00 hod. *FK Požiarnik Medzany - TJ Sokol Janov 2 - 1
Súťaž na vnútorné omietky