• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy

                                 Obec M E D Z A N Y

                 Obecný úrad Medzany , 082 21 Medzany 152         

Zastúpená starostom obce Jozefom Kipikašom, v zmysle § 3 a § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

                                                                     v y h l a s u j e

          Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

                           Základnej školy, 082 21 Medzany 182 

                         (predpokladaný nástup 1. septembra 2019)

Kvalifikačné predpoklady :

- uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods.2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

- dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 27 ods.5 alebo § 61 odst.7 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania.

Iné kritériá a požiadavky :

- ovládanie štátneho jazyka,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť,

- organizačné a riadiace schopnosti,

- znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia základnej školy,

- znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,

- predloženie návrhu koncepcie rozvoja Základnej školy.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť k prihláške do výberového konania :

- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,

- overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,

- overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie ( 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),

- doklad o preukázaní bezúhonnosti

- výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

- profesijný životopis v štruktúrovanej forme,

- písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,

- preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Termín prijímania prihlášok :

                         Od 09.05.2019 do 31.05. 2019 do 15,00 hodiny

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť osobne alebo poštou v obálke na adresu : 

                                                  Obec Medzany

                                                    Obecný úrad

                                              082 21 Medzany 152 

Obálku označte : 

„Výberové konanie – Základná škola v Medzanoch – neotvárať“

( s uvedením odosielateľa).

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači, ktorí spĺňajú všetky vyššie uvedené predpoklady, kritériá a požiadavky a predložia v stanovenom termíne spolu s prihláškou do výberového konania všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie písomne pozvaní najneskôr 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.

V Medzanoch dňa 09.05.2019

                                                                                                                 Kipikaša Jozef

                                                                                                                  starosta obce 

Zoznam aktualít

Súťaž - zhotovenie poteru
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy
Termín prijímania prihlášok : Od 09.05.2019 do 31.05. 2019 do 15,00 hodiny
Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca OZ
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 22.kolo sobota 15.06.2019 o 16,00 hod. *TJ Sokol Janov - FK Požiarnik Medzany 1 - 2
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov o 25-26 miesto 03.06.2019 o 16.30 hod. FK Požiarnik Medzany - FK Drienovská Nová Ves 2 - 1
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2018/19 13.04.2019 o 16.00 hod. OŠKST Bzenov-Janov B - Medzany A 6-12
Výsledky hlasovania - Voľby do EP konané 25.5.2019
Prenájom nehnuteľnosti
Distribučný list pre hromadný email
NEPREHLIADNITE!