• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

P O Z V Á N KA

Starosta obce Medzany v zmysle ustanovenia § 12 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva IV. zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa :

21. júna 2019 (piatok) o 17,30  hodine v sále kultúrneho domu Medzany

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na II.polrok 2019

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Medzany za rok 2018

6. Schválenie záverečného účtu obce Medzany za rok 2018

7. Schválenie VZN č. 4/2019 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD a na stravovanie v zariadeniach školského   stravovania

8. Rôzne

9. Diskusia

10. Schválenie uznesení

11. Záver

Kipikaša Jozef, v.r.

starosta obce

Zoznam aktualít

Výzva na predloženie cenových ponúk - rekonštrukcia účelovej komunikácie v obci Medzany
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 5.kolo nedeľa 22.09.2019 o 12,30 hod. *FK Požiarnik Medzany - OŠK Kapušany 4 - 1
FK Požiarnik Medzany - dorast
6.liga dorast ObFZ Prešov 6.kolo sobota 21.09.2019 o 15:00 hod. FK Požiarnik Medzany -FK Šarišské Dravce 3 - 0
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 8.kolo 22.09.2019 o 15.00 hod. *TJ Miklušovce - FK Požiarnik Medzany 1 - 4
PAGAČARE VARA GUĽAŠ
fotogaléria -klik
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V OBCI MEDZANY
Súťaž - zhotovenie poteru
Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca OZ
STO Medzany pozýva
OSST Prešov -5.liga,2019/20 12.10.2019 o 16.00 hod. Župcany A - Medzany A
Prenájom nehnuteľnosti