• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

P O Z V Á N KA

Starosta obce Medzany v zmysle ustanovenia § 12 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva IV. zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa :

21. júna 2019 (piatok) o 17,30  hodine v sále kultúrneho domu Medzany

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na II.polrok 2019

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Medzany za rok 2018

6. Schválenie záverečného účtu obce Medzany za rok 2018

7. Schválenie VZN č. 4/2019 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD a na stravovanie v zariadeniach školského   stravovania

8. Rôzne

9. Diskusia

10. Schválenie uznesení

11. Záver

Kipikaša Jozef, v.r.

starosta obce

Zoznam aktualít

PAGAČARE VARA GUĽAŠ
sobota 17.8.2019 futbalové ihrisko v Medzanoch
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 2019-2020 2.kolo 11.08.2019 o 16.30 hod. FK Požiarnik Medzany - TJ Sokol Janov 7 - 0
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V OBCI MEDZANY
Súťaž - zhotovenie poteru
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy
Termín prijímania prihlášok : Od 09.05.2019 do 31.05. 2019 do 15,00 hodiny
Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca OZ
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 22.kolo sobota 15.06.2019 o 16,00 hod. *TJ Sokol Janov - FK Požiarnik Medzany 1 - 2
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2018/19 13.04.2019 o 16.00 hod. OŠKST Bzenov-Janov B - Medzany A 6-12
Výsledky hlasovania - Voľby do EP konané 25.5.2019
Prenájom nehnuteľnosti