• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V OBCI MEDZANY

.  .  .
V obci Medzany sa v rámci výzvy č. OP ĽZ DOP  2018/4.2.1/01  zameranej na zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám  vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu začína od 1.7.2019 projekt s názvom:
„ OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA  V OBCI MEDZANY“
Typ: Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovaniu klientov do zariadení.
Názov výzvy : Podpora opatrovateľskej služby
Kód projektu: ITMS2014+: 312041U033  
Kód výzvy :     OP ĽZ DOP  2018/4.2.1./01  
Operačný program : Ľudské zdroje
Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie
Spolufinancovaný fondom : Európsky sociálny fond 
Investičná priorita : 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej  na komunitnú starostlivosť
Poskytovateľ NFP: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Cieľ projektu : Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie zabezpečením dostupnosti opatrovateľskej služby. Cieľom je poskytovanie opatrovateľskej služby za účelom zlepšenia prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným opatrovateľským službám v obci Medzany.
Hlavné aktivity projektu:  Poskytovanie opatrovateľskej služby
Celková dĺžka projektu : 26 mesiacov : júl 2019 -  august 2021
Cieľová skupina :
deti a plnoleté fyzické osoby
zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia 
Celkové oprávnené výdavky :  14 820,00  EUR
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk                    www.ia.gov.sk            www.employment.gov.sk

Zoznam aktualít

PAGAČARE VARA GUĽAŠ
sobota 17.8.2019 futbalové ihrisko v Medzanoch
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 2019-2020 2.kolo 11.08.2019 o 16.30 hod. FK Požiarnik Medzany - TJ Sokol Janov 7 - 0
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V OBCI MEDZANY
Súťaž - zhotovenie poteru
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy
Termín prijímania prihlášok : Od 09.05.2019 do 31.05. 2019 do 15,00 hodiny
Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca OZ
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 22.kolo sobota 15.06.2019 o 16,00 hod. *TJ Sokol Janov - FK Požiarnik Medzany 1 - 2
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2018/19 13.04.2019 o 16.00 hod. OŠKST Bzenov-Janov B - Medzany A 6-12
Výsledky hlasovania - Voľby do EP konané 25.5.2019
Prenájom nehnuteľnosti