Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Medzany.

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Medzany v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa : 29.09.2022 (štvrtok) o 17,15 hodine v sále kultúrneho domu v Medzanoch. Program : Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej a overovacej komisie Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie… Čítať viac

Preberanie kandidátnych listín

Posledný termín na preberanie kandidátnych listín je 30. augusta 2022 v čase od 7,30 do 24,00 hodiny. Zapisovateľ MVK: Marta Výrosteková tel.051/4582315, obec.medzany@post.sk

Pozvánka na zasadnutie OZ 17.6.2022

Starosta obce Medzany v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva XX. zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa : 17. júna 2022 ( piatok ) o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu Medzany Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej a overovacej komisie a kontrola plnenia… Čítať viac

Zber elektroodpadu 6.5.2022

Dňa 6.5.2022 o 7,30 hodine uskutoční firma H+EKO zber elektroodpadu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás žiadame, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou a tak zabezpečili pracovníkom firmy bezproblémovú nakládku.

Pozvánka na zasadnutie OZ 18.3.2022

Starosta obce Medzany v zmysle ustanovenia § 12 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva XIX.zasadnutie OZ za účasti verejnosti za dodržania platných pandemických opatrení, ktoré sa uskutoční dňa : 18. marca 2022 (piatok) o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu v Medzanoch Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice… Čítať viac

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Pozvánka za zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A Starosta obce Medzany podľa zákona  o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie OZ za účasti verejnosti za dodržania pandemických opatrení  na deň: 9. septembra  2021 (štvrtok) o 17,15 hodine v sále kultúrneho domu Medzany Program : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 3. Voľba návrhovej komisie a… Čítať viac

Distribučný list pre hromadný email

Vážení občania, obec Medzany vám ponúka možnosť byť informovaný ohľadom aktualít v obci (termíny verejných zastupiteľstiev, plánované výpadky energií, aktuality,..) formou elektronickej pošty zaslaním na vašu emailovú adresu. V prípade vášho záujmu nám nahláste vašu emailovu adresu na: medzany@obecmedzany.sk Do predmetu správy prosím uvedte „Distribučný list obce Medzany„

Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca OZ

Obec Medzany Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca OZ v Medzanoch Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Medzanoch Antonovi Vaňovi zanikol mandát poslanca OZ dňa 18.03.2019. V zmysle § 192 ods.1 z.č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca OZ, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet… Čítať viac

Prenájom nehnuteľnosti

OBEC MEDZANY v zmysle čl.6 bod 1 VZN obce Medzany č. 5/2014, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce Medzany v znení neskorších predpisov z v e r e j ň u j e podľa ustanovenia § 9a a nasl. zák.č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov… Čítať viac