Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ 17.6.2022

Zverejnené 13.6.2022.

Starosta obce Medzany v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva XX. zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa :

17. júna 2022 ( piatok ) o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu Medzany

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a overovacej komisie a kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2022
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2021
 6. Schválenie záverečného účtu obce Medzany za rok 2021
 7. Výstavba vodovodu – informácia o kolaudácii
 8. Výstavba zberného dvora
 9. Návrh na zámenu pozemkov a darovanie pozemkov obci
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesení
 13. Záver

Kipikaša Jozef , starosta obce v.r.