Preskočiť na obsah

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie

Zverejnené 7.12.2022.

V zmysle ustanovenia § 12 ods.1 zákona SNR č. 369P1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Medzany dňa

13. decembra 2022 ( utorok) o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu Medzany

Program :

Hymna

Otvorenie zasadnutia

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Správa o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Medzany a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva – predkladá predseda miestnej volebnej komisie
 3. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou obce
 4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 5. Vystúpenie starostky obce
 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 7. Voľba návrhovej komisie
 8. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, odst.5 piata veta a odst.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
 9. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov komisií
 10. Určenie mesačného platu starostky obce
 11. Vystúpenia hostí
 12. Závery z rokovania
 13. Záver

Kipikaša Jozef v.r.

starosta obce