Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ 18.3.2022

Zverejnené 15.3.2022.

Starosta obce Medzany v zmysle ustanovenia § 12 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva XIX.zasadnutie OZ za účasti verejnosti za dodržania platných pandemických opatrení, ktoré sa uskutoční dňa :

18. marca 2022 (piatok) o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu v Medzanoch

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesení
 4. Schválenie VZN č.1/2022 o určení miesta a času zápisu detí do Materskej školy
 5. Schválenie VZN č.2/2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka Základnej školy
 6. Schválenie VZN č.3/2022 o určení výšky normatívu a dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, na dieťa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Medzany
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Medzany k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
 8. Schválenie rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
 9. Určenie počtu poslancov OZ podľa počtu obyvateľov v znení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n.p. podľa § 11 ods.3 písmeno d) na nasledujúce volebné obdobie (7 až 9 poslancov)
 10. Výstavba vodovodu
 11. Výstavba zberného dvora
 12. Návrh na rozšírenie NN siete a výstavba trafostanice
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Schválenie uznesení
 16. Záver

Jozef Kipikaša, v.r.

starosta obce