Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ

Zverejnené 27.9.2022.

Starosta obce Medzany v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

zvoláva zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa :

29.09.2022 (štvrtok) o 17,15 hodine v sále kultúrneho domu v Medzanoch.

Program :

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej a overovacej komisie
  4. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.2
  5. Dodatok č. 4 k VZN č. 4/2019
  6. Výstavba vodovodu – informácia
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Schválenie uznesení
  10. Záver

Jozef Kipikaša

starosta obce v.r.