Preskočiť na obsah

Pozvánka za zasadnutie OZ

Zverejnené 9.9.2021.

P O Z V Á N K A

Starosta obce Medzany podľa zákona  o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie OZ za účasti verejnosti za dodržania pandemických opatrení  na deň:

9. septembra  2021 (štvrtok) o 17,15 hodine v sále kultúrneho domu Medzany

Program :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesení

4. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019

5. Dodatok č.1 k zmluve o prevode správy majetku

6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.1

7. Návrh na prijatie úveru – vodovod a cesta

8. Rôzne

9.  Diskusia

10. Schválenie uznesení

11. Záver

Kipikaša Jozef

staosta obce