Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013