VZN č. 3-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013

Zverejnené
31. októbra 2014
Kategória

Prílohy