Preskočiť na obsah

VZN č.4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady