VZN č. 5-2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o nakladní s kom. odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Zverejnené
31. októbra 2014
Kategória

Prílohy