Preskočiť na obsah

VZN č. 5-2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o nakladní s kom. odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce