Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ 8.12.2022

Zverejnené 6.12.2022.

Dátum a Čas
Nešpecifikované

P o z v á n k a

Starosta obce Medzany v zmysle ustanovenia § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva XXIV. zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa

8. decembra 2022 ( štvrtok) o 15,00 hodine v sále kultúrneho domu Medzany

Program :

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesení
  4. Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3
  5. Dodatok č.1 k VZN číslo 3/2022
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Schválenie uznesení
  9. Záver

Jozef Kipikaša v.r.

starosta obce