Preskočiť na obsah

VZN č. 4-2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012